Тема 2.6: Финансиране. Възможности и рискове.

Финансовата устойчивост е ключът за всеки бизнес. Въпреки това достъпът до финансиране поставя по-голямо предизвикателство пред начинанията и предприятията в КТИ поради нематериалния характер на техните активи, спецификата на пазарната им ниша и недостатъчната осведоменост на финансовите институции за това. Новите постижения в съвременната бизнес среда обаче осигуряват възможности, които могат да бъдат особено полезни за КТИ. Съответно, в тази тема се поставя фокус върху основните настоящи и бъдещи източници на средства на предприятия в КТИ, различните видове финансиране, които могат да бъдат използвани, както и свързания с тях бизнес риск. В подробности ще бъдат разгледани нови форми за генериране на финансиране на стартиращи и проектно-базирани предприятия – например каудфъндинг и получаване на средства от няколко донора. В темата се разглеждат различните видове финансови инструменти по отношение на етапа на развитие на дадено предприятие, както и рисковете и възможностите, които ги съпътстват. Правят се и съответни връзки с всички други теми в курса, по-специално по отношение на дихотомията между споделянето на съдържание на собственост и свободен достъп.

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T2.6
Reader T2.6

Case study/ies

Video Case Study T2.6

Video case study “Recycle Art Academy” - Who is Natalinko

Video Case Study T2.6

Video case study “Recycle Art Academy” - Finances and Funding

Video Case Study T2.6

Video case study “Recycle Art Academy” - Team and Cooperation

Case study T2.6

Recycle Art Academy

Learning activities

Learning Activities T2.6

Test your knowledge

T2.6 Self Assessment

Multiple-choice questions

T2.6 Self Assessment (Open Questions)