Тема 2.3: Пазар, конкуренция, потребление и брандиране в КТИ.

В рамките на тази тема се обсъжда смисъла на разработването на ефективни стратегии за конкурентоспособност в бизнес контекста на КТИ. Разглеждат се важни теми като определянето на целевите пазари, изграждане на клиентска база и представяне на бизнес предложения като средство за постигане на конкурентно предимство на предприятието спрямо  останалите конкуренти. Обучаемите се насърчават да обсъждат и обмислят изграждането на клиентска база и конкуренция в КТИ, заедно с нейните силни и слаби страни, като по този начин могат да очертаят конкретни и ефективни стратегии за маркетинг и продажби. Предлага се общ преглед на управлението  на бранда, въз основа на материални и нематериални ценности на продукта, както и на прилагането на стратегии за налагане на марката в КТИ, подкрепени от новите технологии и комуникационни стратегии, каквито са например  разказването на истории.. Специално внимание се поставя върху потенциала на цифровия маркетинг за постигане на глобално пазарно място по по-ефективен и измерим начин, при изграждането на двупосочна комуникация с аудиторията на КТИ и повишаване на информираността за марката.

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T2.3
Reader T2.3

Case study/ies

Video Case Study T2.3

Find your market: Discover the right target for your product by Salomé Produções, Professional video and audio recordings (Elisa Carvalho)

Case study T2.3

Find your market: Discover the right target for your product

Learning activities

Learning Activities T2.3

Test your knowledge

T2.3 Self Assessment

Are you up to a Challenge?

Considering the contents addressed throughout this Theme, give your best to answer the following questions.

T2.3 Self Assessment (Open Questions)

Topics for individual projects

Exercise 1. Defining your Value Proposition