Тема 2.2: Остойностяване: Икономическа, пазарна и културна оценка на продукти и услуги в КТИ.

Темата е насочена към съвременните предизвикателства на ценностно-ориентирания  подходспрямо дизайна на продуктите и услугите в КТИ. Разглеждат се теоретичните основи, свързани със създаването на стойност. Специфичното съдържание на тази тема допринася за по-доброто разбиране на различията между културната и икономическата стойност като социално конструирани мерки. В лицето на икономическата стойност се разглежда пазарно-базираната парадигма, като се вземат предвид системите за търсене и ценообразуването в специфичния контекст на пазарно поведение в КТИ. От гледна точка на бизнеса обучаемите са ориентирани към по-ефективно обосноваване на дизайна на продукти/услуги или техния редизайн, предвид търсенето и предлагането на КТИ пазара.

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T2.2
Reader T2.2

Case study/ies

Video Case Study T2.2

Defining value for emotions by Sweet Pea, Illustration and photography (Sandra Maia)

Case study T2.2

Defining value for emotions

Learning activities

Learning Activities T2.2

Test your knowledge

T2.2 Self Assessment

Are you up to a Challenge?

Considering the contents addressed throughout this Theme, give your best to answer the following questions.

T2.2 Self Assessment (Open Questions)

Topics for individual projects

Exercise 1. Set up you ‘Hill’