Тема 2.1: Проектиране на бизнес за КТИ: изготвяне на бизнес план и представяне на бизнес идеи.

Тази тема представя концепцията за бизнес плана като пътна карта, която систематизира бизнеса, детайлизира оперативните и финансовите цели на стопанската дейност, определя жизнеспособността на икономическата идея и води до вземането на решения. Като се има предвид решаващото значение на бизнес плана за успеха на дадено предприятие, във всяка област на дейност, включително и в КТИ, специално внимание се отделя на съдържанието/ключовите раздели на стратегическия документ: продукти и услуги ( предложение за стойност, ключови дейности, ресурси), управление и контрол, партньорства, пазарен анализ, маркетингова стратегия и финансово планиране (прогнозни приходи и разходи, нужди от финансиране). Като се имат предвид комуникационните техники в бизнес контекст, се подхожда към ролята на”бързото представяне” (pitching) на бизнес идея. На обучаемите се предоставят съответните съвети и специални насоки/ наставничество за това как се подготвя и прави подобно „бързо представяне” пред потенциални инвеститори.

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T2.1
Reader T2.1

Case study/ies

Video Case Study T2.1

The pitch as a business communication tool by Juliana Lobo, communication specialist

Case study T2.1

The pitch as a business communication tool

Learning activities

Learning Activities T2.1

Test your knowledge

T2.1 Self Assessment

Are you up to a Challenge?

Considering the contents addressed throughout this Theme, give your best to answer the following questions.

T2.1 Self Assessment (Open Questions)

Topics for individual projects

Exercise 1. Make your pitch deck

Create a presentation in which you outline your business plan to potential partners or investors to secure funding for your business venture. You should prepare a presentation of not more than 8-10 slides – you should use interesting visual components – and not more than 8 minutes. The pitch is to be given in person, for a small professional audience.

Exercise 2. Create a video elevator pitch

Record yourself presenting your business idea quickly before a specialized group. The video should have a total duration of 3 minutes and you can add visual effects to the video to reinforce the message. Do not forget to create a script with a simple structure: the why of what you do, how you do it and what you do.