Раздел 2: Предприемаческа практика – моделиране на предприятие в КТИ

Раздел 1 - Теми:

  • T2.1: Проектиране на бизнес за КТИ: изготвяне на бизнес план и представяне на бизнес идеи.
  • T2.2: Остойностяване: Икономическа, пазарна и културна оценка на продукти и услуги в КТИ.
  • T2.3: Пазар, конкуренция, потребление и брандиране в КТИ.
  • T2.4: Бизнес системи, модели, партньорства. 
    (Инкубатори, клъстери и партньорства в творческия сектор в общността или на регионално ниво).
  • T2.5: Управление на екипите и управление на промените в КТИ. 
    (Специфика на културния и творчески екип. Прилики и различия за всяка партньорска държава, представена в проекта).
  • T2.6: Финансиране. Възможности и рискове.