Тема 1.1. Разбиране за КТИ. Сътрудничество между отделните сектори.

Темата представя същността на културните и творческите индустрии и техните специфики като бързо развиваща се област на стопанската дейност, която насърчава икономическия растеж, създаването на работни места и приходите от производство, като същевременно насърчава социалното приобщаване, културното многообразие и човешкото развитие, особено на местно и регионално равнище. Внимание се поставя върху  интердисциплинарните сектори с висок потенциал за усвояване на знания, които също процъфтяват благодарение на местните ресурси и наследство.

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T1.1
Reader T1.1

Case study/ies

Video Case Study T1.1

Video case “Nordeus”

Video Case Study T1.1

Video case “Ebb Software”

Case Study T1.1

3lateral/ EPIC

Learning activities

Learning Activities T1.1

Test your knowledge

T1.1 Self Assessment

Multiple-choice questions

T1.1 Self Assessment (Open Questions)